دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

  راهنمای اخذ سمینار مقطع کارشناسی ارشد

 تاريخ: 10/08/93

 

بسمه تعالی

  1. انتخاب استاد و عنوان سمینار از طریق ایمیل یا صحبت دانشجو با استاد
  2. انتخاب واحد در سامانه سما
  3. تکمیل فرم پیشنهاد عنوان سمینار و ارسال به استاد راهنما( حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ اخذ، دانشجو بایستی جهت تصویب به دانشکده آموزشهای الکترونیکی ارسال نماید.)
  4. فرم تائید شده پیشنهاد عنوان سمینار توسط استاد راهنما، جهت تصویب به شورای دانشکده ارجاع داده شود.
  5. فرم پیشنهاد عنوان سمینار بعد از تائید در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جهت بایگانی به دانشکده آموزشهای الکترونیکی ارسال گردد.
  6. آخرین مهلت ارائه سمینار بر حسب نیمسال انتخاب سمینار بشرح جدول ذیل می باشد:
 
نیمسال انتخاب سمینار در سما آخرین زمان ارائه سمینار
نیمسال اول  5 اسفند
نیمسال دوم 25 مهر
نیمسال تابستان 25 دی
 
 


 درج در سايت توسط : مدیر سایت